جستجو در پایگاه اینترنتی کنگره مدیریت
Loading
اخبار روز
بهره وری سازمان های دولتی

بهره وري سازمانهاي دولتی هر کشور، یکی از مهمترین مؤلفه هاي توسعۀ آن کشور محسوب میشود.


ادامه مطلب ...

روش های تحقیق در بازار وتفاوت آن با تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی می‌تواند برای یک کسب‌وکار مشخص کند که چه محصولات یا خدمات جدیدی ممکن است سودآور باشند 


ادامه مطلب ...

استراتژی بازار محوری

در اين مقاله ضمن بررسي ابعاد استراتژي بازار محوري به رابطه ي آن با اهداف بازاريابي توجه شده است . 


ادامه مطلب ...

مدیریت انتقال تکنولوژی

اهميت تكنولوژي به عنوان عامل اصلي و موتور توسعه اقتصادي در جهان امروزمشخص است . تكنولوژي در دامان دانش پرورش مي يابد.


ادامه مطلب ...

تکنولوژی و مدیریت

24 شهریور 1395

در سراسر تاریخ انسان ، تکنولوژی تاثیری عمیق بر توسعه انسان و بر پیشرفت تمدن داشته است.فعالیت دولتها،شرکتهای جهانی، شرکت های خصوصی و تک تک افراد به شدت به تکنولوژی وابسته اند. 


کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران با هدف بررسی دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی ارزنده پژوهشگران در زمينه مديريت و صنعت با محوریت مدیریت مالی و سازمان های اقتصادی، مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات و..درتهران برگزار می گردد.این گزارش در خصوص مدیریت تکنولوژی که یکی از محورهای اصلی این کنگره می باشدجهت دستیابی افراد به مقاصد علمی تهیه گردیده است.

تکنولوژی و جامعه

در سراسر تاریخ انسان ، تکنولوژی تاثیری عمیق بر توسعه انسان و بر پیشرفت تمدن داشته است.فعالیت دولتها،

شرکتهای جهانی، شرکت های خصوصی و تک تک افراد به شدت به تکنولوژی وابسته اند. علی رغم این حقیقت که

تکنولوژی بزرگ ترین و فراگیرترین عامل موثر بر زندگی انسان امروزی است ، اما هنوز هم برای بسیاری از مردم یک

معماست و هنوز هم بسیاری از عوام و خواص نمی توانند تعریف دقیقی از آن ارائه بدهند. لذا بهتر است بحث را با ارائه

تعریفی روشن از تکنولوژی آغاز کنیم .

تکنولوژی و جامعه

تکنولوژی را می توان تمام دانش ، کاالها ، فرایندها ،ابزارها ، روش ها و سیستم هایی تعریف کرد که در جهت خلق و

ساخت کاالها و ارائه خدمات به کار گرفته می شوند. تکنولوژی عبارتست از روش انجام کارها به وسیله ما. تکنولوژی

ابزاری است که به وسیله آن می توانیم به اهداف خود دست یابیم. تکنولوژی ، اجرای عملی دانش است، ابزاری است

که به کمک تالش و سعی آدمی می آید.

تکنولوژی چیزهای بسیار بیش تری از ماشین را در بر می گیرد. چند هویت تکنولوژیک دیگر غیر از سخت افزار وجود

دارد که از جمله به نرم افزار و مهارت های انسانی می توان اشاره کرد. زلنی )1136( این مطلب را با بیان اینکه هر

تکنولوژی از سه جزء وابسته به یکدیگر ، با هم تعیین کننده و به یک اندازه مهم تشکیل می شود ، آشکار و برجسته

کرد:

سخت افزار: ساختار فیزیکی و آرایش منطقی تجهیزات یا ماشین آالتی که قرار است برای انجام وظایف الزم مورد

استفاده قرار گیرد.

نرم افزار: دانش نحوه استفاده از سخت افزار برای انجام وظایف الزم.

مغز افزار: دالیل استفاده از تکنولوژی به شیوه ای خاص. این را می توان توجیه فنی نیز نامید.

عالوه بر سه جزء فوق جزء چهارمی را نیز می باید به طور مستقل مورد توجه و بررسی قرار داد، زیرا این جزء تمام

سطوح موفقیت های تکنولوژیک را در بر می گیرد:

دانش فنی : دانش یا مهارت فنی فراگرفته شده یا کسب شده درباره نحوه انجام درست کارها.دانش فنی می تواند

نتیجه تجربه ، انتقال دانش یا تمرین عملی باشد.

دانش و تکنولوژی

تکنولوژی ، دانشی است که برای ساخت کاالها ، ارائه خدمات و بهبود نحوه استفاده از منابع محدود و با ارزشمان ،

استفاده می شود. تکنولوژی نتیجه و پیامد توسعه دانش است . دانش ، اطالعات نیست ، اما بر پایه میزان اطالعات

موجود بنا می شود.

دانش ، تمام آن چیزی است که فکر و ذهن آدمی توانسته است از میان حجم انبوه اطالعات ، به دست آورد و درک

کند.

تنها وقتی برای خلق چیزهای جدید ، به راه انداختن یک سیستم یا ارائه یک خدمت ، دانش به اجرا گذاشته می شود

ما وارد قلمروی تکنولوژی می شویم.

تکنولوژی و کسب و کار

یک سازمان را می توان به عنوان وسیله ای برای معرفی یک یا چند تکنولوژی به جامعه قلمداد کرد. مقصود تحقق

مجموعه ای از اهداف است . سطح تکنولوژی های مورد استفاده می تواند متفاوت باشد. از خیلی ساده گرفته تا

تکنولوژی های فوق پیشرفته .

اگر تولید را هر فعالیتی بدانیم که موجب تبدیل منابع به کاالها یا خدمات می شود.منابع عبارتند از منابع طبیعی ، منابع

انسانی و سایر منابع. شرکت های تجاری برای ایجاد و خلق سود تشکیل می شوند.

در گذشته ارزش یک شرکت عمدتاً بر پایه و بر اساس میزان سرمایه و دارایی های فیزیکی اش نظیر زمین ، ساختمان

ها ، تجهیزات و موجودی ارزیابی می گردید. امروزه ارزش واقعی یک شرکت بیشتر از ارزش دارایی های فیزیکی اش

یا ارزش خالص دفتری اش ارزیابی می شود.

بر اساس یافته های کوئین و همکارانش )1116( عقل و بصیرت سازمانهای کنونی در چهر سطح فعالیت می کند .

این سطوح بر اساس درجه اهمیتشان در زیر ارائه می شوند:

1- معرفت شناختی یا ماهیت فنی: این سطح اساس نظم است . معرفت شناختی برای دست یابی به موفقیت

های تجاری ضروری است اما ناکافی.

2- مهارت زیاد یا دانش فنی: این سطح ترجمه آموخته های کتابی و تئوریک به اجرای موثر است.

3- درک سیستم یا توجیه فنی: این سطح آگاهی از روابط علی معلولی سازنده و موجد یک نظم و دیسیپلین است.

4- خالقیت خود انگیخته یا دلیل محوری: این سطح خواست ، انگیزه و انعطاف و قابلیت سازگاری الزم برای

کسب موفقیت است.گروه های خالق و دارای انگیزه خیلی بهتر از گروه های بهره مند از منابع مالی و

فیزیکی عمل می کنند.

مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی یک حوزه تخصصی میان رشته ای است که علوم مهندسی و دانش و هنر مدیریت را تلفیق و

یکپارچه می کند. کانون آن تکنولوژی است به عنوان عنصر اساسی در خلق ثروت.

خلق ثروت می تواند عواملی چون تقویت دانش ، سرمایه معنوی ، بهره برداری موثر از منابع ، حفظ محیط زیست و

دیگر عواملی باشد که در افزایش سطح استاندارد و کیفیت زندگی موثرند.

مدیریت تکنولوژی در سطح بنگاه

یکی از گزارش های شورای ملی تحقیقات ) 1131( درباره مدیریت تکنولوژی آن را این چنین تعریف کرده است:

یک حوزه میان رشته ا ی مرتبط با فعالیت های برنامه ریزی ، توسعه و اجرای قابلیت های تکنولوژیک به منظور شکل

دادن و تحقق اهداف عملیاتی و استراتژیک یک سازمان.

سازمان باید به هر دو بعد توجه کند.مدیران بسیاری از شرکت ها تمایل دارند تا تالش هایشان را روی وجه عملیاتی و

روی دستیابی به نتایج کوتاه مدت متمرکز کنند و توجه کمتری به مسائل استراتژیک دارند.

مدیریت تکنولوژی با تاکید بر اهداف استراتژیک هر سازمان به این نقاط ضعف بالقوه می پردازد.

مدیریت تکنولوژی در سطح ملی/دولتی

مدیریت تکنولوژی را می توان چنین تعریف کرد:

یک حوزه دانش که به تعیین و اجرای سیاست ها برای پرداختن به مسائل زیر مربوط می باشدو طراحی و توسعه

تکنولوژی و کاربرد آن و اثر تکنولوژی بر جامعه ، سازمان ها ، افراد و طبیعت هدف از مدیریت تکنولوژی ایجاد انگیزه ،

ایجاد رشد اقتصادی و تقویت بهره گیری مسئوالن از تکنولوژی به نفع بشریت می باشد. )خلیل 3991(

در سطح ملی بیش تر بر نقش سیاست های عمومی در پیشرفت علوم و تکنولوژی تاکید می شود. هدف از طراحی

سیاست های دولتی و سازمانی استفاده از تغییر تکنولوژیک در راستای منافع سازندگانش است.

چارچوب مفهومی مدیریت تکنولوژی

مفهوم اصلی مدیریت تکنولوژی به عنوان یک حوزه مطالعه و کاربرد میان رشته ای است . مدیریت تکنولوژی میان

علوم مهندسی و مدیریت ارتباط برقرار می کند.مدیریت تکنولوژی آن دسته از رشته هایی را که بر خلق تکنولوژی

تمرکز و تاکید می کنند به آن دسته از رشته هایی که تبدیل آن را به ثروت میسر می سازند مرتبط می سازد.

مدیران باید به دنبال آثار تکنولوژی بر کسب و کار خود باشند.همه آنها که با تکنولوژی سر و کار دارند می باید مفهوم

اساسی برقراری ارتباط میان تکنولوژی و بازار به منظور خلق ثروت را درک کنند.

از کلیه علاقه مندان دعوت به عمل می آید تا جهت آشنایی با محورها و اطلاع از نحوه ارسال مقالات در کنگره مدیریت جامع ایران لینک های مرتبط را کلیک نمایند.

برچسب ها : همایش مدیریت ، همایش بین المللی مدیریت جامع ، معرفی همایش مدیریت جامع، گواهی مدیریت ، گواهی نامه همایش مدیریت ، کارشناسی ارشد مدیریت، نگارش مقاله مدیریت، نخستین کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران ، راهنمای نگارش مقاله مدیریت ، ثبت نام همایش مدیریت ، تدوین مقاله مدیریت، گواهی پذیرش مقاله مدیریت،مالیات و مدیریت درآمد، مدیریت بودجه، بودجه بندی، سرمایه گذاری ملی، بازاریابی مالی، مدیریت ریسک، مدیریت در شرایط تحریم اقتصادی، کنگره بین المللی مدیریت ، کنفرانس بین المللی مدیریت، مدیریت تکنولوژی، تکنولوژی و کسب وکار، تکنولوژی وجامعه

 


887
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
عضویت در خبرنامه همایش

مرکز همایش