جستجو در پایگاه اینترنتی کنگره مدیریت
Loading
اخبار روز
بهره وری سازمان های دولتی

بهره وري سازمانهاي دولتی هر کشور، یکی از مهمترین مؤلفه هاي توسعۀ آن کشور محسوب میشود.


ادامه مطلب ...

روش های تحقیق در بازار وتفاوت آن با تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی می‌تواند برای یک کسب‌وکار مشخص کند که چه محصولات یا خدمات جدیدی ممکن است سودآور باشند 


ادامه مطلب ...

استراتژی بازار محوری

در اين مقاله ضمن بررسي ابعاد استراتژي بازار محوري به رابطه ي آن با اهداف بازاريابي توجه شده است . 


ادامه مطلب ...

مدیریت انتقال تکنولوژی

اهميت تكنولوژي به عنوان عامل اصلي و موتور توسعه اقتصادي در جهان امروزمشخص است . تكنولوژي در دامان دانش پرورش مي يابد.


ادامه مطلب ...

کسب وکار ومدلهای آن

27 شهریور 1395

Business Model مشخص میکند که یک شرکت چگونه میتواند پول به دست بیاورد و به این منظور مشـخص مـیکنـد این شرکت در زنجیره ارزش در کجا قرار داردBusiness Model بین وروديها و خروجـیهـاي یـک سـازمان ارتباط برقرار می کند.


کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران با هدف بررسی دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی ارزنده پژوهشگران در زمينه مديريت و صنعت، معرفی نوآوری های دانش مدیریت وصنعت درحوزه داخلی و بین المللی و تبادل دیدگاه ها درسال جاری در تهران برگزار می گردد.این گزارش که در خصوص کسب و کار که یکی از محورهای این کنگره می باشد تهیه گردیده است.

تعریف مدل کسب و کار

Business Model مشخص میکند که یک شرکت چگونه میتواند پول به دست بیاورد و به این منظور مشـخص مـیکنـد،این شرکت در زنجیره ارزش در کجا قرار دارد. به بیان ساده Business Model بین وروديها و خروجـیهـاي یـک سـازمان ارتباط برقرار میکند. مرکزیت قرار گرفتن Business Model نشـان از اهمیـت آن دارد. بنـابراین اگـر مـیخـواهیم بـدانیم چگونه میتوان وروديهاي یک سازمان را به خروجیهاي مناسب تبدیل نمود و یا چگونه میتوان خروجیهاي یـک سـازمان رادر جهت کنترل و نقش آفرینی وروديهاي سازمان به کار گرفت، باید Business Model را به درستی طراحی نمـود و آن رابه درستی درك کرد

اجزا اصلی مدل کسب و کار

شش جزء اصلی یک Business Model عبارتند از:

· جایگاه ارزشی: بعد از توصیف مشکل مشتري، محصول یا خدماتی که میتواند پاسخگوي این مشکل باشد، جایگاه

ارزشی نامیده میشود. ارزش این محصول و یا خدمات از دیدگاه مشتري، در تعیین این جایگاه ارزشی ملاك قرار

میگیرد.

بخش بازار: گروه مشتریان که مورد هدف قرار گرفتهاند. باید توجه داشـت کـه بخـشهـاي مختلـف بـازار نیازهـاي

متفاوتی دارند. گاهی نوآوري در یک Business Model بعد تغییر در بخش بازار شکوفا میشود

· ساختار زنجیره ارزش: جایگاه فعالیتهاي شرکت در زنجیره ارزش و نحوه به دست آوردن بخشی از ارزش تولید

شده در زنجیره توسط شرکت، ساختار زنجیره ارزش را تشکیل میدهد.

تولید سود و حاشیه: چگونه سود حاصل میشود؟ (از طریق فروش، اجاره، عضویت، پشتیبانی و ...)

ساختار هزینهاي چگونه است و حاشیه سود مورد نظر چگونه به دست میآید؟

· جایگاه در شبکه ارزش: شناسایی رقبا، شرکتهاي مکمل و اثراتی که شبکه همکاري میتواند براي مشتریان ایجاد

کند. این تعاریف جایگاه شرکت در شبکه ارزش را توصیف میکند.

استراتژي رقابت: چگونه شرکت سعی میکند یک "مزیت رقابتی" ماندگار براي خود بسازد. این مزیت ممکن است

در نوع مدیریت نمودن هزینهها باشد و یا در Niche Strategy و یا همان بازار پنهان و دنج و غیرقابل دسترس

توسط رقبا. در هر صورت وجود این مزیت رقابتی الزامی است.

مدلهاي کسب و کار الکترونیکی

مدلهاي کسب و کار در حوزه وب، از مفاهیمی هستند که بیشترین بحث و تبادل نظر و کمترین درك و اتفـاق نظـر روي آنـان

صورت گرفته است.

مدل کسب و کار به بیان ساده عبارت از متدي است که شرکت در فعالیتهاي تجاري در پیش گرفته و بـا کسـب درآمـد ثبـات

خود را حفظ مینماید. در این مدل با توجه به منابع در دسترس و نیـاز مشـتري، پیشـنهادي بـراي عرضـه ارزش مـورد نظـر

مشتري ارائه شده و منافع و درآمد نصیب شرکت میسازد. به تعبیري دیگر "مدل کسب و کار چگونگی کسب درآمـد توسـط

بنگاه را با مشخص کردن جایگاه آن در زنجیره ارزش مشتري تشریح میکند."

در قسمت قبل ویژگیهاي منحصر به فرد فضاي وب و منافع و دستاوردهاي ایـن فضـا را بـراي کـاربران/ مشـتریان و همچنـین

سازمانهاي تجاري بیان کردیم. حال باید ببینیم که از چه راههایی مـیتـوان در ایـن فضـا بـراي بنگاههـا و شـرکتهاي تجـاري

online درآمد کسب نمود و در نهایت با ترکیب منافع مشتري و منافع بنگاه و روش کسب درآمد بتوانیم انواع مدلهاي کسـب

و کار را بررسی و تحلیل نماییم.

بررسی چند مدل کسب و کار الکترونیکی

1. مدلهاي اولیه

Schlachter در سال 1995 با بهرهگیري از روشهاي سنتی کسب و کار 5 مدل درآمدي براي سازمانها در فضاي الکترونیکی

پیشنهاد کرد. این پنج مدل شامل موارد: دریافت حق عضویت، راهاندازي فروشگاه، تبلیغات، خدمات کامپیوتري و فعالیتهاي

تجاري متفرقه میباشد.

Fedwa در سال 1996 دو نوع مدل درآمد دیگر به مدلهاي Schlachter افزود. این دو مدل شامل: پشتیبانی

(sponsorship) و timed usage بود. ولی روشهاي فوق تمام حوزه کسب و کار تحت وب را پوشش نمیدهند.

Timmers در سال 1998 روشی ارائه کرد که بوسیله آن 11 مدل مختلف از درآمدزایی تحت وب را با تأکید بر دو پارامتر

میزان خلاقیت و عملکرد یکپارچه عرضه نمود که توصیف بهتري از کسب و کار در فضاي الکترونیکی ارائه میداد.

 

 

1:  :E-shopبراي پیاده سازي بازاریابی برروي وب بکار رفته و به فروشگاه یا کمپانی این امکان را میدهد تا بتواند عملیـات

سفارش و پرداخت خود را برروي وب انجام دهد.

E-Procurement .2: مزایده و مناقصه الکترونیکی کالا و خدمات را پشتیبانی میکند.

E-Mall .3: براي پیاده سازي مکانیزم حراج بصورت الکترونیکی بکار میرود.

E-Auction .4: شامل مجموعهاي از فروشگاههاي الکترونیکی بوده که معمولا ارائه دهنده خدمات میباشند.

Virtual communities .5: این مدل اجتماعات مجازیی که محیط آن بوسیله اپراتور اجتماع مجازي امـاده شـده را گـرد

هم میآورد. درآمدزایی در این روش توسط تبلیغات عضویت صورت میگیرد. همچنین میتواند به عنوان یـک قابلیـت در

عملیات بازاریابی براي دادن بازخورد به مشتري یا وفاداري مشتري مورد استفاده قرار گیرد.

Collaboration Platform .6: کمپانیهاي این گروه مجموعهاي از ابزارها و محیطهـاي اطلاعـاتی را بـراي همکـاري بـین

شرکتها مهیا میکنند.

7: Third Party Marketplace: مدلی که براي هنگامیکه کمپانی میخواهد بازار وب را به جزء سوم واگذار کند، مناسب است. بازار جز سوم، رابط کاربریی را به منظور نمایش کاتالوگ محصولات فروشنده ارائه میدهد.

Value Chain Integrator .8: کمپانی را در موقعیتی به منظور تمرکز برروي مراحل چندگانه یکپارچهسازي زنجیره

ارزش با بهرهگیري از جریان اطلاعاتی بین این مراحل با اضافه کردن ارزش افزوده قرار میدهد.

Value Chain Service Provider .9: کمپانها را در موقعیت خاصی به کمک عملیات خاص زنجیره ارزش نظیر حمل

و نقل یا پرداخت الکترونیکی میباشد، قرار میدهد.

Information brokerage .10: شامل تمامی سرویسهاي اطلاعاتی که به منظور اضافه کردن ارزش به حجم عظیم داده-

هاي قابل دسترسی در شبکههاي بدون محدودیت یا عملیات یکپارچهسازي کسب و کار بکار میروند، میباشد.

Trust and other Third-Party Services .11: ارائه خدمات اعتماد سازي نظیر تصدیق هویت واسناد الکترونیکی و

دیگر خدمات اعتماد سازي جز سوم.

Osterwalder Framework 2.

 در این framework سه پارامتر اساسی هر مدل کسب و کار عبارتند از : مدیریت زیر ساختها، نوآوري در محصولات و ارتباط پیوسته با مشتري که ترکیب عوامل فوق موجب سودآوري و کسب درآمد سازمان میشود.

Jaworski و Rayport Framework .3

این framework یکی از بهترین و در عین حال پیچیده ترین تقسیم بندیها را ارائه میکند و تمامی عوامـل و پارامترهـا را بـه

دقت تحلیل و راهکار عملی براي هر کدام ارائه میکند. در این روش 4 پارامتر دخیل در تشکیل مدل کسب و کار عبارتند از :

زنجیره ارزش، پیشنهاد، سیستم منابع و روش کسب درآمد.

در این روش ابتدا نیازهاي برآورده نشده مشتري و فرابند خرید مشتري بررسی و شناسایی شده و در هرکدام از مراحل فرآینـد

خرید و هر یک از نیازهاي برآورده نشده، خدماتی که شرکت ارائه میدهد معرفی شده و در قسمت بعد منابع لازم بـراي ارائـه

این خدمات مشخص گردیده و در نهایت روش کسب درآمد شرکت از ارائه خدمات انتخاب میگردد. بر همین اساس 7 مدل را

به عنوان مدلهاي کسب و کار در فضـايonline بـه شـرح: Traditional and ،Model Metamarket Switchboard

Widest- ،Highest-Quality Model ،Freshest-Information Model ،Reverse Auction Models

:مطرح گردید Most-Personalized Model و Lowest-Price Model ،Assortment Model

مدلهاي کسب و کار موفق در ایران

در حال حاضر در ایران، به دلیل عدم وجود بسترهاي فرهنگی و فنی و قانونی لازم، کسب وکار اینترنتی رونـق چنـدانی نیافتـه

است که از مهمترین مشکلات آن میتوان به عدم فرهنگ سازي مناسب و در نتیجه عدم اعتماد کاربران به سیستمهاي کسـب

و کار الکترونیک و مهیا نبودن امکان فراگیر پرداخت الکترونیکی – که عامل اخیر مخصوصاً در عدم رشـد تجـارت الکترونیکـی

نقش داشته است - اشاره کرد.

با توجه به محدودیتهاي فوق الذکر(که در حیطه این مقاله نمیباشد)، تعدادي از مدلهاي کسب و کار در شرایط کنونی در ایران

کارایی چندانی نداشته و امکان موفقیتشان کمتر میباشد اما به نظر میرسد مدلهاي ذیل در حـال حاضـر مطلوبیـت و شـرایط

مناسبتري داشته باشند:

1. خدمات ارتباطی (Communication ): در حال حاضر استفاده از روشهاي مخابراتی متکی بر وب جـاي خـود را در

بین کاربران پیدا کرده است و به طور جدي به رقابت با مخابرات سنتی میپردازد. ارائه این خـدمات روي اینترنـت و

تهیه و یا تمدید سرویس –حتی با کمک سیستمهاي پرداخت نیمه online فعلـی و خریـد اعتبـار – روش مناسـبی

براي کسب و کار در این حوزه میباشد.

2. ارائه دهنده محتوا(Content ): امکان جذب آگهی در بازار ارائه محتوا، در صورتیکه توانایی و امکـان ارائـه مطالـب و

اخبار جالب و جدید موجود باشد، در حال حاضر مقدور میباشد؛ هر چند مقدار آن به اندازهاي نیست که براي تأمبن

منابع شرکتهاي متوسط و بزرگ مناسب باشد. در موارد خاصی نظیر برقـراري آمـوزش الکترونیکـی بـراي موسسـات

آموزشی و کمک آموزشی که در حوزه غیر online معروف و مطرح هستند –ماننـد دانشـگاههاي مطـرح کشـور- و

ارائه مدارك معتبر توسط آنها مدل مناسبی به نظر میرسد.

4) نظیر کارتهاي تلفن و اینترنت، نرم افزار، خدمات فروش host و domain و ... مشکلات کمتري

به نظر میرسد. چون در صورت پرداخت وجه کالاها، فروشنده میتواند محصول را در همان لحظه و در هر محلی که

باشد دریافت نماید و در صورتیکه این خدمات با قیمیتی کمتر از قیمت عرضه در بازار سنتی در اینجـا ارائـه گردنـد،

انگیزه مناسبی براي استفاده از این مدل در کاربران ایجاد میگردد.

ازکلیه علاقه مندان دعوت به عمل می آید تاجهت ارسال مقالات خود وهمچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر، لینک های مربوطه را کلیک نمایند.

برچسب ها : همایش مدیریت ، همایش بین المللی مدیریت جامع ، معرفی همایش مدیریت جامع، گواهی مدیریت ، گواهی نامه همایش مدیریت ، کارشناسی ارشد مدیریت ، دکترا مدیریت، پایان نامه مدیریت، جزوه های ارشدمدیریت ، کنکور ارشدمدیریت ، گواهی نامه کنگره مدیریت، گواهی نامه کنفرانس مدیریت ، گواهی نامه همایش مدیریت، چاپ مقالات مدیریت ، چاپ مقالات ISI و ISC ،دریافت مقاله مدیریت ، اکسپت مقاله مدیریت ، اکسپت مقالات مدیریت ، نمایه شدن مقاله مدیریت ، نمایه شدن مقالات مدیریت ، ارسال گواهی نامه مدیریت، دریافت گواهی پیش از موعد مدیریت جامع ، هیات علمی مدیریت ، نگارش مقاله مدیریت، نخستین کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران ، راهنمای نگارش مقاله مدیریت، درباره مقاله مدیریت ، نشریات معتبر مدیریت ، نشریات ISIو ISC ، چاپ فوری مقاله مدیریت ، راهنمای چاپ مقالات در ژورنال های معتبر ، کنگره بین المللی مدیریت ، کنفرانس بین المللی مدیریت ، همایش بین المللی مدیریت، مدیریت مالی، مدیریت مالی و سازمان های اقتصادی


5891
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
عضویت در خبرنامه همایش

مرکز همایش