جستجو در پایگاه اینترنتی کنگره مدیریت
Loading
اخبار روز
بهره وری سازمان های دولتی

بهره وري سازمانهاي دولتی هر کشور، یکی از مهمترین مؤلفه هاي توسعۀ آن کشور محسوب میشود.


ادامه مطلب ...

روش های تحقیق در بازار وتفاوت آن با تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی می‌تواند برای یک کسب‌وکار مشخص کند که چه محصولات یا خدمات جدیدی ممکن است سودآور باشند 


ادامه مطلب ...

استراتژی بازار محوری

در اين مقاله ضمن بررسي ابعاد استراتژي بازار محوري به رابطه ي آن با اهداف بازاريابي توجه شده است . 


ادامه مطلب ...

مدیریت انتقال تکنولوژی

اهميت تكنولوژي به عنوان عامل اصلي و موتور توسعه اقتصادي در جهان امروزمشخص است . تكنولوژي در دامان دانش پرورش مي يابد.


ادامه مطلب ...

مدیریت انتقال تکنولوژی

11 مهر 1395

اهميت تكنولوژي به عنوان عامل اصلي و موتور توسعه اقتصادي در جهان امروزمشخص است . تكنولوژي در دامان دانش پرورش مي يابد.


کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران با هدف بررسی دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی ارزنده پژوهشگران در زمينه مديريت و صنعت، معرفی نوآوری های دانش مدیریت وصنعت درحوزه داخلی و بین المللی و تبادل دیدگاه هادر سال جاری در تهران برگزار می گردد. این گزارش که در خصوص مدیریت انتقال تکنولوژی که یکی از محورهای این همایش می باشد تهیه گردیده است.

مقدمه

اهميت تكنولوژي به عنوان عامل اصلي و موتور توسعه اقتصادي در جهان امروزمشخص است . تكنولوژي در دامان دانش پرورش مي يابد و اصولا در گذر از وادي تحقيق و توسعه مي توان زمينه هاي كاربرد دانش در زندگي بشر را كشف و يا ايجاد كرد. كشور مابه دليل سالها سلطه استكبار و غفلت از اهميت تكنولوژي 20 تا 40 سال از كشورهاي توسعه يافته عقبتر است .

ايجاد تكنولوژي نيازمند سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه و آموزش نيروي انساني است . نرخ سرمايه گذاري كشورهاي درحال توسعه ازجمله كشور ما بر روي تحقيق وتوسعه و آموزش بسيار پايين تر از كشورهاي توسعه يافته است به طوري كه در سال 1990،كشورهاي توسعه يافته 2/5 الي 2/8 درصد از توليد ناخالص ملي را صرف اين امر كرده انددرحالي كه در همين زمان اين رقم در سي كشور درحال توسعه كمتر از 0/3 درصد بوده است و 90 درصد بودجه تحقيقات دنيا توسط آمريكا، ژاپن و اروپا هزينه شده است .

 بنابراين با اين شيوه و فرايند طولاني مدت تبديل ايده هاي پژوهشي به توليدات اقتصادي شكاف تكنولوژيك بين كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته روزبه روز بيشترمي شود. بنابراين ترديدي نيست كه تنها راه عملي جبران عقب ماندگي يك كشور يا يك بنگاه اقتصادي استفاده از تجارب موفق ديگران در عرصه هاي جديد است . به عبارت ديگر آنقدر منابع انساني ، سرمايه و زمان وجود ندارد تا بتوان راهي را كه ديگران در مدت يك يا دو قرن و با سعي و خطاهاي بسيار و صرف منابع زيادي طي كرده اند همانگونه پيمود. انتقال تكنولوژي راه كوتاهتر دستيابي به ثمره تحقيقات ديگر كشورها در حل مشكلات صنايع كشور است .

تعريف انتقال تكنولوژي

دستيابي به تكنولوژي در بنگاههاي توليدي تنها از طريق انتقال تكنولوژي امكان پذيراست ، چه انتقال عمودي و چه انتقال افقي .

در انتقال عمودي يا انتقال تحقيق و توسعه ، اطلاعات فني و يافته هاي تحقيقات كاربردي به مرحله توسعه و طراحي مهندسي انتقال يافته و سپس با تجاري شدن تكنولوژي به فرايند توليد وارد مي شود.

در انتقال افقي ، تكنولوژي از يك سطح توانمندي در كشور يا شركت ديگر به همان سطح توانمندي در محل ديگري منتقل مي شود. در اين حالت هرچه سطح گيرنده تكنولوژي بالاتر باشد هزينه انتقال تكنولوژي كاهش مي يابد و جذب آن به صورت موثرتري انجام مي شود.

در اين تعريف انتقال تكنولوژي زنجيره به هم پيوسته فعاليتهاي هدفداري است كه طي آن مجموعه مولفه هاي تكنولوژي در مكاني به جز محل اوليه به وجود آمدنش دركاربرد هرچه گسترده تر مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

بنابراين تعريف سازمان ملل ، انتقال تكنولوژي عبارتست از وارد نمودن عوامل تكنولوژيك خاص از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي درحال توسعه تا اين كشورها راقادر به تهيه و به كارگيري ابزارهاي توليدي جديد و گسترش و توسعه ابزارهاي موجودسازد.

اركان انتقال تكنولوژي

انتقال تكنولوژي فرايندي است كه طي آن گيرنده تكنولوژي "متقاضي " موفق مي گردد ضمن تهيه سخت افزارهاي لازم به سطح مطلوبي از نرم افزارها و فوت وفنهاي نهفته در تكنولوژي موردانتقال ازطريق انتقال دهنده "عرضه كننده " دست يابد وبدين وسيله با پرداخت هزينه تكنولوژي مربوطه ، به روشهاي بهتري در توليد يا ارائه خدمات موردنياز احاطه يابد.

  •       عرضه كننده تكنولوژي
  •       متقاضي تكنولوژي ، آمادگيهاو هماهنگيها
  •       ويژگيهاي تكنولوژي مناسب
  •      روش انتقال تكنولوژي

فرايند انتقال تكنولوژي

انتقال تكنولوژي فرايند پيچيده و دشواري است و بدون مطالعه و بررسي لازم نه تنهامفيد نيست بلكه ممكن است علاوه بر هدررفتن سرمايه و زمان ، به تضعيف تكنولوژي ملي هم بيانجامد.

فرايند انتقال تكنولوژي داراي مراحل گوناگون و پيوسته اي است كه آنها را مي توان به سه بخش عمده تقسيم كرد:

انتخاب و كسب تكنولوژي ;

انطباق ، كاربرد و جذب تكنولوژي ;

  • توسعه و انتشار تكنولوژي .
  •       انتخاب و كسب تكنولوژي
  •       انطباق ، كاربرد و جذب تكنولوژي
  •       توسعه و انتشار تكنولوژي

عوامل موفقيت انتقال تكنولوژي به كشورهاي درحال توسعه

به طوركلي كشورهاي درحال توسعه مي توانند درسهاي پرارزشي از تجربه موفقيت آميز بعضي از كشورهاي صنعتي و تازه صنعتي شده بخصوص كشورهاي واقع درشرق آسيا و آمريكاي لاتين درامر توسعه تكنولوژي و صنعتي بگيرند. تجربه موفقيت آميزاين كشورها نشان داده است كه فراگيري و انتقال گسترده تكنولوژي هاي مناسب و مدرن به اين كشورها آنها را قادر مي سازد تا بر بهره وري خود بيفزايند و درنتيجه به توسعه سريع صنعتي اين كشورها منجر گرديده است . به عنوان مثال ، كشورهايي نظير كره جنوبي ،تايوان ، برزيل و مكزيك بيشتر ازطريق واردات و انتقال تكنولوژي خارجي به عنوان كشورهاي تازه صنعتي شده در شرق آسيا و آمريكاي لاتين مطرح گشتند. به طوركلي عوامل موقعيت اين كشورها را مي توان به دوعامل دروني و بيروني تقسيم كرد. در درون اين كشورها، عزم ملي براي توسعه تكنولوژي سرلوحه همه برنامه ريزيها و اقدامات قرارگرفته و كليه بسترها و ساختارهاي لازم براي تحقق اين امر آماده شده است . در بيرون نيز، به دليل اشباع شدن فضاي سرمايه گذاري در كشورهاي پيشرفته ، سرمايه گذاران غربي و شركتهاي بين المللي به همكاري مشترك و سرمايه گذاري در اين كشورها راغب بوده اند.اگرچه اين كشورها را مي توان بخاطر برخي خصوصيات و شاخصهاي كلان اقتصادي نظير درآمد سرانه ، حجم اقتصادي ، منابع اوليه و روند صنعتي شدنشان از ديگر كشورهامتمايز كرد، با وجود اين بررسي عوامل موفقيت آنها مي تواند براي كشورهاي ديگري كه درصدد پيروي از الگوي توسعه صنعتي مشابه آنها هستند، بسيار مفيد باشد. بعضي ازمهمترين عوامل موثر در انتقال موفقيت آميز تكنولوژي كشورهاي تازه صنعتي شده ،عبارتند از:

مديريت كارآ و موثر

همكاري نزديك بين مراكز تحقيقاتي و صنايع

توجه به فعاليتهاي تحقيق وتوسعه

دردسترس بودن بازار كافي

قابليت خوب و ظرفيت جذب كشور گيرنده تكنولوژي

حمايت موثر دولت

تمايل انتقال دهنده و گيرنده تكنولوژي

سياست توسعه صادرات 

‌از کلیه پژوهشگران علاقه مند دعوت به عمل می آید تا جهت ارسال مقالات خود و اطلاع از تاریخ های مهم همایش جامع مدیریت، لینک های مرتبط را کلیک نمایند.

 برچسب ها : همایش مدیریت ، همایش بین المللی مدیریت جامع ، معرفی همایش مدیریت جامع، گواهی مدیریت ، گواهی نامه همایش مدیریت ، کارشناسی ارشد مدیریت ، دکترا مدیریت ،PHD، مقاله مدیریت ، پوسترمدیریت ، مجلات برتر مدیریت ، فراخوان مقاله مدیریت ، پایان نامه مدیریت، جزوه های ارشدمدیریت ، کنکور ارشدمدیریت ، گواهی نامه کنگره مدیریت، گواهی نامه کنفرانس مدیریت ، گواهی نامه همایش مدیریت، چاپ مقالات مدیریت ، چاپ مقالات ISI و ISC ،دریافت مقاله مدیریت ، اکسپت مقاله مدیریت ، اکسپت مقالات مدیریت ، نمایه شدن مقاله مدیریت ، نمایه شدن مقالات مدیریت ، ارسال گواهی نامه مدیریت، دریافت گواهی پیش از موعد مدیریت جامع ، هیات علمی مدیریت ، نگارش مقاله مدیریت، کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران ، راهنمای نگارش مقاله مدیریت ، ثبت نام همایش مدیریت 


1525
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
عضویت در خبرنامه همایش

مرکز همایش