جستجو در پایگاه اینترنتی کنگره مدیریت
Loading
اخبار روز
بهره وری سازمان های دولتی

بهره وري سازمانهاي دولتی هر کشور، یکی از مهمترین مؤلفه هاي توسعۀ آن کشور محسوب میشود.


ادامه مطلب ...

روش های تحقیق در بازار وتفاوت آن با تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی می‌تواند برای یک کسب‌وکار مشخص کند که چه محصولات یا خدمات جدیدی ممکن است سودآور باشند 


ادامه مطلب ...

استراتژی بازار محوری

در اين مقاله ضمن بررسي ابعاد استراتژي بازار محوري به رابطه ي آن با اهداف بازاريابي توجه شده است . 


ادامه مطلب ...

مدیریت انتقال تکنولوژی

اهميت تكنولوژي به عنوان عامل اصلي و موتور توسعه اقتصادي در جهان امروزمشخص است . تكنولوژي در دامان دانش پرورش مي يابد.


ادامه مطلب ...

بهره وری سازمان های دولتی

15 مهر 1395

بهره وري سازمانهاي دولتی هر کشور، یکی از مهمترین مؤلفه هاي توسعۀ آن کشور محسوب میشود.


کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران با هدف بررسی دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی ارزنده پژوهشگران در زمينه معرفی نوآوری های دانش مدیریت وصنعت و با محوریت مدیریت مالی و سازمان های اقتصادی و... در سال جاری در تهران برگزارمی گردد.این گزارش در خصوص مديريت فناوری و دارايی های فكری که یکی از محورهای این کنگره می باشد تهیه گردیده تا در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.

بهره وري سازمانهاي دولتی هر کشور، یکی از مهمترین مؤلفه هاي توسعۀ آن کشور محسوب میشود. همچنین، رسالتهاي مهمی مانند استفاده بهینه از منابع ملی، پاسخگویی و مسؤولیتپذیري در مقابل شهروندان و رقابت جهانی، ضرورت و اهمیت توجه به طراحی مدل بهرهوري سازمانهاي دولتی ایران را افزایش میدهد. بنابراین سازمانهاي دولتی جهت تحقق این اهداف، بایستی داراي الگوها و ساختارهاي کارآمد باشند. مطالعه و بررسی مدلهاي بهرهوري نشان میدهد که تفاوت بسیاري در اجزاي اصلی تشکیل دهندة این مدلها وجود دارد، به عنوان مثال در کشورهاي آسیایی مانند ژاپن (جایزه دمینگ) تأکید بر روي ارزشهاي حفظ روابط بلندمدت و کارگروهی است و درکشورهاي آمریکایی (جایزه مالکوم بالدریچ) تأکید بر نتایج و خلق ارزش میباشد تالوار( 2009 ،1)

پس از پیروزي انقلاب اسلامی در ایران، گامهاي اولیه تحولات در بخش دولتی و نظام اداري کشور توسط شوراي انقلاب برداشته شد و سپس با احکامی در قالب برنامههاي توسعۀ اول توسط مجلس شوراي اسلامی تسریع شد. با ظهور جنگ، به دلیل شرایط خاص امنیتی جامعه، بسیاري از وظایف خدماتی، عمرانی و اجرایی، مستقیماً به وسیله دولت، برنامهریزي، سازماندهی، اجرا ونظارت شد. بنابراین، بروکراسی کشور را به سمت تمرکزگرایی وگسترش سهم بودجه عمومی دولت، پیش برد؛ تا اینکه به مرور، از یک طرف، افزایش حجم وظایف دولت، و از طرف دیگر، عدم توانایی دولت در برنامه ریزي، سازماندهی و اجراي حجم عظیمی از عملیات باعث شد بهرهوري عملکرد آن به شدت کاهش یابد. بنابراین، تحول را در نظام دیوانسالاري از هر جهت ضروري ترساخت.

این شرایط همزمان با تدوین برنامه چهارم در قالب هفت برنامه تحول، شکل و محتوایی متفاوت و متمایزي نسبت به دورههاي گذشته پیدا کرد. براي اولین بار تنظیم و به تصویب « برنامه تحول در نظام اداري کشور » برنامههایی تحت عنوان شوراي عالی اداري و سپس هیأت وزیران رسید. اسناد مربوط به برنامه تحول اداري در قالب احکام قانون برنامه سوم ودر ادامه قانون برنامه چهارم، وجاهت قانونی هریک ازبرنامه ها را بیشتر مورد تأکید قرار داد. این تجارب و مستندات، زیربناي تدوین قانون خدمات کشوري شد. همزمان با این تحولات تهیه سند چشمانداز ایران در افق 1404 شرایط جدیدي را براي حرکت تحولی فرار روي سیاستمداران، برنامه ریزان و مدیران قرار داد. 10 برنامه تحول اداري با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوري، قانون برنامۀ پنجم توسعه، سیاستهاي کلی اصل 44 به ویژه سیاستهاي کلی نظام اداري ابلاغی مقام معظم رهبري، بنیادي مستحکمتر از تحول سازمانی را در عرصه هاي اقتصادي و مدیریتی ضروري ساخت. اکنون این برنامهها مهمترین خطوط راهنما براي تحول دستگاههاي اجرایی کشور میباشند. همچنین با ابلاغ سیاستهاي کلی نظام اداري کشور فصل جدیدي در حوزه تحول نظام اداري آغاز شد. مجموعهاي از سیاستها، راهبردها، اهداف و خط مشیهاي عمومی که نقش هادي براي سیاستگذاران وتصمیم گیرندگان نظام اداري ایفا میکند. در کنار همه برنامهها، سیاستها و قوانین حاکم در کشور جهت تحول و بهبود بهره وري سازمانهاي دولتی، یک رویکرد مناسب و اثربخش با طراحی و بهکارگیري مدل بهرهوري سازمانهاي دولتی میباشد. که باعث بهبود کیفیت خدمات این سازمانها میشود. همچنین، اعتماد و رضایتمندي شهروندان نسبت به این سازمانها را افزایش خواهد داد. در طرف دیگر، طراحی مدل بهره وري در بخش دولتی، چارچوب منسجم و یکپارچهاي را جهت تحلیل و ارزیابی جامع سازمانی ارایه کرده و به عنوان ابزاري براي شناسایی وضعیت سازمان و ترسیم نقشه بهبود بهرهوري سازمانی کاربرد دارد (تالوار، 2011 ). مدل بهرهوري سازمانی بر این واقعیت تأکید دارد که بقا در رقابت جهانی، مستلزم بهبود عملکرد است، (نجمی، 1389 ). مدلها، معیارهاي ارزیابی و خطوط راهنمایی براي سازمانها ایجاد میکنند تا پیشرفتها و. عملکرد خود را بهبود دهند (کیوي 1990،1) با مروري در مفاهیم بهرهوري سازمانهاي دولتی متوجه میشویم که بهرهوري به عنوان یک دیدگاه فکري، به مفهوم هوشمندانه کارکردن وطرز تفکري براي تداوم پیشرفت و بهبود می باشد (اسمیت 1990،2 ). بهرهوري بر خلاف تصور بسیاري صرفاً یک معیار اقتصادي و مالی نیست. بهرهوري در عمق معناي خویش نگرشی براي عقلائی کردن فعالیتهاست. با این نگرش بهرهوري به این معنی است که سازمانها میتوانند کارها و فعالیتهاي خود را هر روز بهتر از پیش به انجام برسانند (پریچارد 1992،1 ).

هدف از بهبود بهرهوري، به حداکثر رساندن استفاده بهینه از منابع، کاهش هزینه هاي انجام دادن کار، گسترش بازارها، افزایش اشتغال، کوشش براي افزایش دستمزدهاي حقیقی به . جاي دستمزدهاي اسمی، و بهبود معیارهاي زندگی است (خاکی، 1392

با مروري بر ادبیات بهرهوري درسازمانهاي دولتی، مطالب ذیل استخراج شده و مدل مفهومی تحقیق، بر مبناي آن طراحی میشود:

؛ -دیدگاههاي تعدادي از نظریهپردازان و صاحب نظران مدیریت و بهرهوري، جدول 1

؛ -خلاصه اي از چارچوب مفهومی مدل چند  سطحی بهرهوري، جدول 2

سیاستهاي کلی نظام اداري ابلاغی مقام معظم رهبري، جهت تقویت بهرهوري .(1389/01/ سازمانها (مصوب 31

-موانع بهرهوري سازمانهاي دولتی، در سه دسته موانع محیطی، سازمانی و فردي؛ 2004 )، جدول 3 ) از دیدگاه آمونز 2

؛ -خلاصه راهبردهاي بهبود بهرهوري، (لی 2000 ،3 ).

راهبردهاي عملکرد- محور گروهی

مدیریت کیفیت جامع

کار تیمی بین ادارهاي

کار تیمی چند واحدي

پرداخت براي گروه بر اساس عملکرد

مشارکتهاي بخش خصوصی- دولتی در سطح گروه

تنظیم بودجه بر اساس نتایج در سطح گروه

راهبردهاي عملکرد -محور فردي

توانمندسازي سطوح پایین سازمان

مدیریت بر مبناي هدف

پرداخت براي فرد بر اساس عملکرد

باز خورد 360 درجه

‌از کلیه پژوهشگران علاقه مند دعوت به عمل می آید تا جهت ارسال مقالات خود و اطلاع از تاریخ های مهم همایش جامع مدیریت، لینک های مرتبط را کلیک نمایند.

 برچسب ها : همایش مدیریت ، همایش بین المللی مدیریت جامع ، معرفی همایش مدیریت جامع، گواهی مدیریت ، گواهی نامه همایش مدیریت ، کارشناسی ارشد مدیریت ، دکترا مدیریت ،PHD، مقاله مدیریت ، پوسترمدیریت ، مجلات برتر مدیریت ، فراخوان مقاله مدیریت ، پایان نامه مدیریت، جزوه های ارشدمدیریت ، کنکور ارشدمدیریت ، گواهی نامه کنگره مدیریت، گواهی نامه کنفرانس مدیریت ، گواهی نامه همایش مدیریت، چاپ مقالات مدیریت ، چاپ مقالات ISI و ISC ،دریافت مقاله مدیریت ، اکسپت مقاله مدیریت ، اکسپت مقالات مدیریت ، نمایه شدن مقاله مدیریت ، نمایه شدن مقالات مدیریت ، ارسال گواهی نامه مدیریت، دریافت گواهی پیش از موعد مدیریت جامع ، هیات علمی مدیریت ، نگارش مقاله مدیریت، کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران 


1518
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
عضویت در خبرنامه همایش

مرکز همایش